Algemene Voorwaarden Bokscoaching

Definities:

  • Bokscoaching: De diensten aangeboden door Happy Body Company gericht op het coachen en begeleiden van individuen door middel van de sport (kick)boksen.
  • Cliënt: Een persoon die gebruikmaakt van de bokscoachingdiensten van Happy Body Company.
  • Contractduur: De periode van de overeenkomst tussen de cliënt en Happy Body Company.
  • Tarieven: De kosten voor bokscoaching, zoals vastgesteld door Happy Body Company.
  • Sessie: Een individuele bokscoachingssessie van ongeveer 55 minuten.
  • Opzegtermijn: De vereiste kennisgevingstijd voor het beëindigen van de overeenkomst tussen de cliënt en Happy Body Company.
  • Annuleringskosten: Kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij annulering van een bokscoachingssessie binnen 48 uur voor de geplande afspraak.
  • Vertrouwelijkheid: Het principe dat alle informatie die tijdens de bokscoachingssessies wordt gedeeld, vertrouwelijk wordt behandeld.
  • Toepasselijk Recht: Het Nederlands recht dat van toepassing is op de overeenkomst tussen de cliënt en Happy Body Company.
  • Schriftelijk: dit kan ook elektronisch per email zijn.

 

Artikel 1 - Tarieven en Betalingsvoorwaarden

1. De kosten voor bokscoaching bedragen €245 per maand, gebaseerd op één sessie per week van ongeveer 55 minuten.

2. Betaling dient voorafgaand aan de eerste sessie van elke maand te geschieden via een door Happy Body Company geaccepteerde betalingsmethode, zoals vermeld op de factuur.

3. Een losse sessie zonder verdere verplichting heeft een tarief van €65, zoals vermeld op de website van Happy Body Company.

 

Artikel 2 - Contractduur en Opzegging

1. De minimale contractduur bedraagt drie maanden, zoals overeengekomen bij aanvang van het traject.

2. Na deze periode wordt het contract stilzwijgend maandelijks verlengd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. De opzegtermijn bedraagt één maand en dient schriftelijk te geschieden.

4. Bij wederzijds akkoord kan de opzegtermijn korter zijn, mits schriftelijk bevestigd door beide partijen.

 

Artikel 3 - Annulering en Verplaatsing (van losse sessies)

1. Afspraken (voor losse sessies) die 48 uur of meer van tevoren worden geannuleerd, kunnen kosteloos worden verplaatst naar een andere datum en tijd, mits beschikbaarheid.

2. Voor losse sessies die korter dan 48 uur van tevoren worden geannuleerd, wordt de helft van het tarief in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Voor losse sessies die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, wordt het volledige tarief in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 4 - Vakantieperiodes

1. Gedurende een deel van de schoolvakanties worden er geen afspraken gepland. Deze vakantieperiodes zullen tijdig worden gecommuniceerd door Happy Body Company.

2. In de kerstvakantie en een deel van de zomervakantie worden er geen afspraken gepland, conform het vakantierooster van Happy Body Company.

 

Artikel 5 - Vertrouwelijkheid

1. Alle informatie die tijdens de sessies wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet worden gedeeld met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1. De cliënt erkent dat deelname aan bokscoaching op eigen risico is. Happy Body Company, inclusief haar werknemers en vertegenwoordigers, is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel of verlies voortkomend uit of in verband met de bokscoaching, tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

 

Artikel 7 - Toepasselijk Recht en Beperking van Aansprakelijkheid

1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Groningen, Nederland.

2. De maximale aansprakelijkheid van Happy Body Company voor eventuele schade is beperkt tot het totale bedrag dat de cliënt heeft betaald voor de diensten gedurende de voorafgaande drie maanden.

 

Artikel 8 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de coaching, materialen en inhoud blijven eigendom van Happy Body Company. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Happy Body Company enig materiaal te kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 9 - Wijzigingen in de Voorwaarden

1. Happy Body Company behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking na kennisgeving aan de cliënt per schriftelijke communicatie.

 

Artikel 10 - Duur en Beëindiging

1. De overeenkomst eindigt automatisch bij voltooiing van het traject of bij beëindiging overeenkomstig de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 - Privacybeleid

1. Happy Body Company respecteert de privacy van haar cliënten en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, zoals beschikbaar op de website van Happy Body Company.

 

Artikel 12 - Klachtenprocedure

1. Cliënten die een klacht hebben over de bokscoachingdiensten worden aangemoedigd om contact op te nemen met Happy Body Company via de aangewezen contactgegevens.

2. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Happy Body Company. Happy Body Company zal binnen 14 dagen reageren op de klacht en zal zich inspannen om een bevredigende oplossing te vinden.

3. Indien de cliënt niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door Happy Body Company, kan de cliënt de klacht voorleggen aan SoloPartners, een derde partij die bemiddelt bij klachten. De contactgegevens van SoloPartners zijn beschikbaar op de website van Happy Body Company.